Түгнын талын үльгэр түүрээгшэ

Октябриин 13-да 15-00 сагта Улаан-Үдэ хотын И.Калашниковай номой санда Виктор Жалсанов- театр киногой зужэгшэн, дуушан, түүхэ шэнжэлэгшэ хүбүүнтэй «Түгнын талын үльгэр түүрээгшэ» гэhэн уулзалгын үдэшэ үнгэрбэ. Энэ үдэшэдэмнай олон тоото оютад, Буряадай үндэhэнэй лицей-интернадай ахамад шабинар, Түгнэ талын нютагаархид ба оло ниитын мэргэжэлтэд сугларжа, аятай зохид удхатай hонирхолтой хоморой мэргэжэлтэн ульгэр туурээгшэ Викторай зохёохы ажалтай танилсажа, жэнхэни урданай дуунуудые шагнажа уярба. Буряад арадай уе сагhаа абажа, буумээлжэ ябаhан ульгэрэй туухэ Виктор Гунгаров хэлэ бэшэгэй дид-доктор залуушуулдаа удхалан хөөрөө дэлгээбэ.

Сегодня библиотека встречала актера, мастера горлового пения и ульгэршина Виктора Жалсанова. Его увлекательный рассказ об участиях в международных фестивалях, киносъёмках и творческих планах публика слушала с большим вниманием. А игра на морин хуре и исполнение старинных песен всех просто покорили.

Встреча открыла Месячник бурятского языка в муниципальных библиотеках Улан-Удэ.