|

Эрхим диктант – 2023

Хундэтэ нютагаархид!

Таа бугэдэнөө Улаан-Үдэ хотын И.К. Калашниковай нэрэмжэтэ номой сангай мэргэжэлтэд октябриин 18-да 14:00 сагта, «Эрхим диктант» мурысөөндэ хабаадахыетнай урижа байна. Мунөө жэл диктантын текст Буряадай арадай уран найрагша, Сергей Доржиевай — «Сарюухан сагаан сахюусамни» гэhэн номhоо бэшэгдэхэ.

Номой сангай байшан Ленинэй гудамжаар 17 гэртэ байрлана.

Асуудал 21-11-89 нарин утаhаар табижа болоно.
Сахим хаяг: cbskalashnikov@yandex.ru


Всех горожан приглашаем на конкурс «Эрхим диктант» в Центральную городскую библиотеку. В этом году диктант пройдет по произведению Сергея Доржиева- лауреата литературной премии им. И.К. Калашникова, «Сарюухан сагаан сахюусамни».

Ждём вас 18 октября, в 14:00 по адресу: ул. Ленина, 17, Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова

Телефон для предварительной записи: 21-11-89
Почта: cbskalashnikov@yandex.ru

«Эрхим диктант – 2019»