Буряад хэлэнэй yдэрнyyдэй дyнгyyд согсологдобо.

Буряад хэлэнэй yдэрнyyд эсэстээ хyрэбэ. Улаан-Yдэ хотын нэгэдэмэл номой сан энэ hара соо буряад хэлэндэ зорюулагдаhан элдэб хэмжээ ябуулгануудые yнгэргoo: уран hайханаар уншалгын мyрысooнyyд, элдэб акцинууд, викторинанууд, хэшээлнyyд, уран зохёолшодоор уулзалганууд гэхэ мэтэ. 17-дохи номой сангай хyдэлмэришэд хyхэлдэйн театр нээжэ, yхибyyдтэй ород арадай «Гэрхэн» гэhэн онтохоор постановка бэлдэжэ, спектакль харуулаа.